Úrovne angličtiny

Úrovne angličtiny

Neviete aká je Vaša úroveň angličtiny? Využite zdarma našho sprievodcu zistenia úrovne.

Otvoriť test úrovne angličtiny

Jazykové úrovne angličtiny podľa SERR (CEFR)

(SERR, anglicky CEFR) Spoločný európsky referenčný rámec. SERR je dokument Rady Európy,
ktorý definuje šesť kategórií znalosti anglického jazyka- A1,A2,B1,B2,C1,C2.

A1 – Falošný začiatočník

Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne. Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam. Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.

A2 – Mierne pokročilí

Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte vecí ktoré sa ma týkajú napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto. Orientujem sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku. Nadviažem spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre mňa ťažké. Dokážem napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

B1 – Pokročilí

Rozumiem pointe televízneho programu alebo správ o aktuálnych udalostiach. Zvládnem väčšinu situácií, v ktorých potrebujem hovoriť a rozumieť a ktoré sa vyskytujú počas cestovania alebo bežného každodenného kontaktu. Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh. Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.

B2 – Veľmi pokročilí

Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téme dostatočne známa. Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami. Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.

C1 – Advanced

Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené. Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

C2 – Proficient

Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už naživo alebo z vysielania. Ľahko čítam všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných textov. Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch, dokážem napísať napr. zhrnutie a recenziu odbornej práce alebo literárneho diela.

Ak ste ukončili test úrovne angličtiny, vyberte si prosím kurz.

Kurzy angličtiny

 

 

 

 

Prvá hodina zdarma

Príďte sa pozrieť na prvú bezplatnú vyučovaciu hodinu.

Zaregistrujte sa